© 2014 Basisschool Het Laar Zwijndrecht
Basisschool Het Laar - Gezellig leren tussen het groen

Basisschool Het Laar

Visie van onze school. Het pedagogisch project van het GO! is een gemeenschappelijke visie waarmee elke GO! collega en elke GO! leerling zich verbonden voelen en waarop ze trots zijn. Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional. Bouwstenen van het “Samen leren samenleven!” Samen leren samenleven, kernopdracht voor elke GO! professional. Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Het PPGO! zegt dat we ondanks verschillende opvattingen en de superdiversiteit in onze samenleving en in onze scholen vooral moeten leren met elkaar samen te leven. Werken aan actief burgerschap. Deel uitmaken van een samenleving noemen we burgerschap. We brengen onze jongeren de basiswaarden van onze democratie bij: het respect (als eerste hefboom voor actief burgerschap) voor de overtuiging van anderen, de vrijheid om zelf keuzes te maken en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. … participatie is het tweede belangrijke fundament van burgerschap. Inspraak op school, participeren aan de besluitvorming, ... jongeren leren zo wat het betekent verantwoordelijkheid op te nemen. … waarden, wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid zijn de basiswaarden die in onze scholen worden aangeleerd. Onze scholen zijn samenlevingsscholen en verbindende scholen waar we allemaal samen actieve deelname aan het schoolgebeuren en in de samenleving realiseren. Lees hier alles over de GO! waarden. Onderwijsloopbaanbegeleiding in Scholengroep 1 GO! Antwerpen. Het pedagogisch project van het GO! gaat in Scholengroep 1 Antwerpen net een tikkeltje verder. Wij begeleiden uw kind in zijn onderwijsloopbaan om de juiste studiekeuze te leren maken door: de horizon van uw kind te verruimen en spelenderwijs de wereld te leren kennen.Het krijgt gaandeweg steeds meer inzichten in de maatschappij, in beroepen en functies en verkent veel meer mogelijkheden dan waar oorspronkelijk aan gedacht werd - zonder vooroordelen en met een breed perspectief; het zelfconcept van uw kind te verhelderen. Kinderen leren bewust en kritisch nadenken over zichzelf. Ze leren hun eigen talenten en mogelijkheden kennen maar ook hun grenzen en beperkingen; de keuzevaardigheid van uw kind te versterken.Goed kiezen vereist inzicht in zichzelf en de wereld als voorbereiding op de verdere loopbaan. Natuurlijk willen wij u ook hier als ouder nauw betrokken houden bij dit proces, u kent uw kind beter dan wie ook. U biedt het alle dagen een nieuw stuk van de wereld aan en u wordt elke dag geconfronteerd met keuzemogelijkheden waarbij u ongetwijfeld het beste wil voor uw kind. Wij werken graag met u samen! Naast voorgaande krachtlijnen legt ons schoolteam bepaalde accenten : 1. Kindvriendelijke/verdraagzame school. In onze open school zorgen wij voor een kindvriendelijke sfeer waar een grote luisterbereidheid heerst. Daarnaast staat dat wij ook zeer veel belang hechten aan beleefdheid. Deze beide items bevorderen de aangename sfeer en dijken agressief gedrag in. Kortom: het maakt dat onze leerlingen zich vlot kunnen uiten in een maatschappij waar communicatie belangrijk is. Met ons zorgnetwerk als rode draad doorheen ons onderwijs, proberen wij zoveel mogelijk problemen preventief aan te pakken om zodanig meer leerwinst én een groter welbevinden bij de leerlingen te realiseren. Wij peilen dan ook op regelmatige basis naar bovenstaande factoren. Bij het begin van elk schooljaar bouwen wij een overkoepelend project uit voor alle klassen van de school rond verdraagzaamheid. “Gevoelens”, “het zich goed voelen”, “anti – pestgedrag” komen dan extra in de kijker te staan. 2. Gezondheidsbeleid. De school profileert zich als “Gezonde school in ’t groen”. Hiervoor gelden de volgende afspraken: De school levert de nodige inspanningen voor het opbouwen van een gezonde eet‐ en beweegcultuur: gratis fruit op school, waterfonteinen op de speelplaatsen, 2u lichamelijke opvoeding per week, extra sport tussen de middagpauze voor de lagere, openluchtklas, gezondheidsproject, … Wij hebben oog voor gezonde versnaperingen. Snoepjes en frisdranken zijn bijgevolg niet toegestaan. Indien deze toch uitgedeeld worden, bijvoorbeeld t.g.v. een verjaardag, zullen deze meegegeven worden naar huis. De school heeft een overeenkomst gesloten met de toeleveringskeuken om elke dag maaltijden te serveren op basis van verse groenten. (niet tijdens de bouwwerkzaamheden). Op de school wordt afval gesorteerd. De school zal de kinderen hierin begeleiden. De school heeft een samenwerkingsverband met het CLB. Meer hierover in het schoolreglement. De school organiseert op geregelde momenten luizencontrole. Deze wordt in de eerste plaats uitgevoerd door de klasleerkracht. Wanneer een kind luizen heeft, worden de ouders verwittigd en gaat men er vanuit dat het kind nog diezelfde dag thuis behandeld wordt en luizenvrij de volgende dag terug naar school komt. Luizen zijn immers besmettelijk. De zorgleerkrachten staan eventueel ter beschikking voor het opstellen van een behandelingsplan. Bij ernstige problemen wordt het CLB ingeschakeld. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag maakt de school gebruik van een stappenplan, gebaseerd op “het Vlaggensysteem” voorgedragen door het Vlaams service- en expertisecentrum voor seksuele gezondheid. 3. Samen sterk! Binnen onze school willen wij bouwen aan een vertrouwensrelatie met de ouders. Daarom hechten we groot belang aan een goede communicatie tussen school en ouders. Via open klasdagen, infoavonden, oudercontacten, … maar ook via het persoonlijk contact voor of na de school, willen wij ervoor zorgen dat we samen in openheid de opvoedingstaak van de kinderen ter harte nemen. We hechten ook belang aan een goede samenwerking met de ouder/grootoudervereniging die onze school steunt op alle vlakken en zelf ook initiatieven neemt ten voordele van de kinderen. Het schoolteam Elke de Ruijter Directeur